Kraj veljače nam donosi dva nova pravilnika i to PRAVILNIK O PREGLEDU I ISPITIVANJU RADNE OPREME te PRAVILNIK O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA. Oba pravilnika možete pronaći na našoj internet stranici:

 


 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

458

Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O PREGLEDU I ISPITIVANJU RADNE OPREME

DIO PRVI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se obavljanje pregleda i ispitivanja radne opreme, rokovi pregleda i ispitivanja, te sadržaj i način izdavanja zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme.

(2) Pregled i ispitivanje radne opreme odnosi se na radnu opremu koju čine strojevi i uređaji, postrojenja te sredstva za prijenos i prijevoz tereta prema propisu o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme.

(3) Pregled i ispitivanje radne opreme iz stavka 2. ovoga članka obavlja se radi provjere ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi, odnosno radi otkrivanja i otklanjanja nedostataka koji bi mogli ugroziti sigurnost i zdravlje rukovatelja ili drugih radnika u prostoru korištenja radne opreme.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika smatra se:

1) Pregled je vizualno utvrđivanje funkcionalnosti rada radne opreme na način da ista ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika pri njenom korištenju, vizualno utvrđivanje primjene sigurnosno zdravstvenih zahtjeva prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača radne opreme, utvrđivanje dostupnosti uputa za rad i održavanje radne opreme te utvrđivanje stanja održavanja radne opreme prema uputi proizvođača ili prema priznatim pravilima zaštite na radu.

2) Ispitivanje je svaka ostala radnja u postupku koju nije moguće utvrditi pregledom iz podstavka 1. ovoga članka, a koja je neophodna za utvrđivanje pojedinih sigurnosno zdravstvenih zahtjeva i provodi se korištenjem mjerne i ispitne opreme.

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na radnu opremu koju čine električni i elektronički proizvodi koji su obuhvaćeni propisom o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica:

1. kućanski aparati namijenjeni korištenju u domaćinstvu

2. audio i video oprema

3. oprema za informacijsku tehnologiju

4. uobičajeni uredski strojevi

5. niskonaponski sklopni i kontrolni uređaji i

6. električni motori.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na ručnu radnu opremu (alate) te na skele i druga sredstva za povremeni rad na visini za koja se pregledi obavljaju prema posebnim propisima.

DIO DRUGI

TEHNIČKI UVJETI

Članak 4.

Ovlaštene osobe mogu obavljati preglede i ispitivanja radne opreme iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika ako imaju ovlaštenje u skladu s odredbama propisa o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu te ako ispunjavaju tehničke uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 5.

(1) Uz izdano ovlaštenje iz članka 4. ovoga Pravilnika, ovlaštena osoba mora imati u svom vlasništvu mjernu i ispitnu opremu iz popisa u Prilogu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Osim mjerne i ispitne opreme navedene u Prilogu ovoga Pravilnika, ovlaštena osoba može raspolagati i sa dodatnom mjernom i ispitnom opremom za specifična ispitivanja u svom vlasništvu ili temeljem ugovora o najmu.

Članak 6.

(1) Mjerna i ispitna oprema iz članka 5. ovoga Pravilnika mora biti čuvana i održavana na način koji je naznačen u uputama proizvođača mjerne i ispitne opreme.

(2) O mjernoj i ispitnoj opremi vodi se dokumentacija, koja mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv mjerne i ispitne opreme

– ime proizvođača

– oznaku tipa, modela i serijski broj

– godinu proizvodnje

– godinu stavljanja u uporabu

– datum zadnjeg umjeravanja i

– dokaze o vlasništvu odnosno najmu (za dodatnu opremu).

(3) Mjerna i ispitna oprema iz Priloga ovoga Pravilnika za koju postoji obveza umjeravanja, mora se umjeravati na način i u rokovima koji su određeni propisima u mjeriteljstvu, odnosno prema preporuci proizvođača.

DIO TREĆI

ROKOVI PREGLEDA I ISPITIVANJA

Članak 7.

Poslodavac koji je korisnik radne opreme navedene u članku 1. stavku 2. ovoga Pravilnika, dužan je na propisani način osigurati preglede i ispitivanja radne opreme u sljedećim slučajevima:

– prije početka korištenja na novom mjestu rada, ako je radna oprema premještena s jednog mjesta na drugo pa je zbog toga rastavljena i ponovno sastavljena

– u slučaju iznimnih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost djelovanja radne opreme (promjena načina rada, oštećenja radne opreme, nedostaci na radnoj opremi, ozljede radnika na radnoj opremi)

– na temelju rješenja inspektora rada

– u rokovima koje je u uputama za uporabu i održavanje odredio proizvođač radne opreme, ili u roku koji je utvrđen posebnim propisom ili

– periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine.

DIO ČETVRTI

POSTUPAK PREGLEDA I ISPITIVANJA TE SADRŽAJ I NAČIN IZDAVANJA ZAPISNIKA O PREGLEDU I ISPITIVANJU RADNE OPREME

Članak 8.

Ovlaštena osoba koje obavlja preglede i ispitivanja radne opreme vodi evidenciju o svim predmetima pregleda i ispitivanja, o postupcima i uvjetima pregleda i ispitivanja, o rezultatima pregleda i ispitivanja te o mjernoj i ispitnoj opremi koja je korištena prilikom ispitivanja.

Članak 9.

Tijekom provjere i ocjene ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi koriste se upute proizvođača za uporabu i održavanje, zahtjevi propisa o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme, zahtjevi propisa o sigurnosti strojeva pri njihovom stavljanju u uporabu te odgovarajuće hrvatske norme.

Članak 10.

(1) O obavljenom pregledu i ispitivanju radne opreme sastavlja se zapisnik koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. naziv i sjedište te OIB korisnika radne opreme

2. naziv i sjedište te OIB ovlaštene osobe koja obavlja pregled i ispitivanje radne opreme

3. broj zapisnika i datum sastavljanja

4. broj i datum izdavanja rješenja o ovlaštenju za obavljanje pregleda i ispitivanja radne opreme

5. nazive propisa kojima je utvrđena obveza ispitivanja radne opreme

6. nazive propisa prema čijim zahtjevima je obavljena provjera ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi

7. podatke kojima se pobliže određuje radna oprema (tip, model, naziv proizvođača, tv. broj), s opisom namjene i položaja radne opreme u radnom prostoru

8. osnovne podatke o radnim tvarima i sirovinama koje radna oprema koristi u radu

9. naznake rizika po sigurnost i zdravlje radnika pri uporabi radne opreme

10. ime i prezime, OIB te stručnu spremu za sve osobe koje sudjeluju u postupku pregleda i ispitivanja radne opreme, a za stručnjake zaštite na radu i podatke o položenom stručnom ispitu

11. datum početka i završetka pregleda i ispitivanja

12. podatke o uputama proizvođača za uporabu i održavanje radne opreme te o drugoj dokumentaciji koja je korištena tijekom pregleda i ispitivanja

13. metode, postupke i norme koje se odnose na preglede i ispitivanja te mjernu i ispitnu opremu korištenu prilikom pregleda i ispitivanja

14. nalaze o rezultatima pregleda i ispitivanja uzimajući u obzir dokumentaciju o održavanju radne opreme

15. zaključnu ocjenu da rezultati pregleda i ispitivanja radne opreme ispunjavaju sigurnosno zdravstvene zahtjeve ili opis nedostataka zbog kojih rezultati ne zadovoljavaju propisane sigurnosno zdravstvene zahtjeve s prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka i

16. naznaku propisanog roka za sljedeći pregled i ispitivanje.

(2) Kada su za ocjenu ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva za pojedine dijelove radne opreme (primjerice; oprema pod tlakom, nosiva užad i druge sigurnosne komponente radne opreme) neophodni nalazi drugih ovlaštenih ispitivača i/ili laboratorija te održavatelja radne opreme, tada su nalazi o tim pregledima i ispitivanjima te zaključci o tome obvezni dio zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme.

(3) Ako je u pregledu i ispitivanju sudjelovalo više osoba, svaka se od njih vlastoručno potpisuje iza podataka o pregledu i ispitnoj radnji koju je obavila.

(4) Zapisnik vlastoručno potpisuju sve osobe koje su obavile pregled i ispitivanje.

(5) Zaključnu ocjenu zapisnika vlastoručno potpisuje osoba ovlaštenog poslodavca ili ovlaštene osobe koja ispunjava propisane uvjete za dobivanje ovlaštenja, prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.

(6) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se ispravom o ocjeni sukladnosti radne opreme prilikom njenog stavljanja na tržište odnosno u uporabu.

Članak 11.

Bez obzira na odredbe iz članka 7. ovoga Pravilnika, poslodavac je dužan svakodnevno prije korištenja radne opreme osigurati vizualni pregled primjene sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na istoj.

DIO PETI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovlaštena osoba koja je dobila ovlaštenje za ispitivanje radne opreme, dužna je uskladiti svoje postupanje sa odredbama ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 13.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, broj 47/02).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti članci 14., 16., 17., 18., 19. i 20. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, broj 114/02, 131/02 i 126/03) te obrazac uvjerenja o ispitivanju Obrazac – SU.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/06

Urbroj: 524-03-02-01/2-16-29

Zagreb, 10. veljače 2016.

Ministrica

dr. sc. Nada Šikić, v. r.

PRILOG

POPIS MJERNE I ISPITNE OPREME

– instrumenti za mjerenje duljine (metar, mjerna traka, digitalni mjerač udaljenosti)

– instrument za mjerenje sile – dinamometar do 120 kN (12 t)

– instrument za mjerenje vremena (zaporni sat)

– mjerač broja okretaja (tahometar)

– mjerači za električne veličine (otpor, napon, snaga i dr.)

– mjerač izolacijskog otpora

– mjerač uzemljenja


MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

457

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donosi

PRAVILNIK

O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se obveza, načini i postupci ispitivanja radnog okoliša, rokovi ispitivanja te sadržaj i način izdavanja zapisnika o ispitivanju radnog okoliša.

Članak 2.

(1) Ispitivanje u radnom okolišu obuhvaća sljedeća ispitivanja:

1. ispitivanja fizikalnih čimbenika (temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije)

2. ispitivanja kemijskih čimbenika (koncentracija plinova, para, prašina i aerosola)

3. ispitivanja bioloških čimbenika.

(2) Pod ispitivanjem iz stavka 1. ovoga članka smatra se provođenje postupaka mjerenja čimbenika u radnom okolišu prema važećim normama te uspoređivanje i ocjena dobivenih rezultata mjerenja s dopuštenim vrijednostima izloženosti pojedinim štetnostima prema propisima odnosno normama s područja zaštite zdravlja na radu.

DIO DRUGI
TEHNIČKI UVJETI

Članak 3.

(1) Ovlaštena osoba može obavljati ispitivanja iz članka 2. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika ako ima ovlaštenje izdano u skladu s odredbama propisa o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu te ako ispunjava tehničke uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(2) Ovlaštenje za ispitivanja bioloških štetnosti iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika izdat će se osobi koja ispunjava uvjete u skladu s odredbama propisa o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu te koja posjeduje potvrdu o akreditaciji odnosno potvrdu o stručno tehničkoj osposobljenosti za ispitivanja bioloških štetnosti.

Članak 4.

(1) Uz ovlaštenje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, ovlaštena osoba mora imati u svom vlasništvu mjernu i ispitnu opremu iz Priloga koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Osim mjerne i ispitne opreme navedene u Prilogu ovoga Pravilnika, ovlaštena osoba može raspolagati i s dodatnom mjernom i ispitnom opremom za specifična ispitivanja u svom vlasništvu ili temeljem ugovora o najmu.

Članak 5.

(1) Mjerna i ispitna oprema iz članka 4. ovoga Pravilnika, mora biti čuvana i održavana na način koji je naznačen u uputama proizvođača opreme.

(2) O mjernoj i ispitnoj opremi vodi se dokumentaciju, koja mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv mjerne i ispitne opreme

– ime proizvođača

– oznaku tipa i serijski broj

– godinu proizvodnje

– godinu stavljanja u uporabu

– datum zadnjeg umjeravanja i

– dokaze o vlasništvu odnosno najmu (za dodatnu opremu).

(3) Mjerna i ispitna oprema iz Priloga ovoga Pravilnika za koju postoji obveza umjeravanja mora se umjeravati na način i u rokovima koji su određeni propisima odnosno prema preporuci proizvođača.

DIO TREĆI
ROKOVI ISPITIVANJA

Članak 6.

(1) Svaki poslodavac je dužan, prema odredbama ovoga Pravilnika, na propisani način osigurati ispitivanje radnog okoliša u sljedećim slučajevima:

1. kada radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka

2. kada je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću razinu osvijetljenosti

3. kada u radnom postupku nastaje buka ili vibracije

4. kada u radnom postupku nastaju plinovi, pare, prašine ili aerosoli

5. kada je moguća prisutnost bioloških štetnosti (agensa) korištenih pri radu izvan primarne

fizičke izolacije.

(2) Ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se:

1. odmah nakon što su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno

2. na temelju rješenja inspektora rada ili

3. periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine, ako posebnim propisom nije

drukčije određeno.

DIO ČETVRTI
POSTUPAK ISPITIVANJA TE SADRŽAJ I NAČIN IZDAVANJA ZAPISNIKA O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA

Članak 7.

Ovlaštena osoba koja obavlja ispitivanja radnog okoliša vodi evidenciju o svim predmetima ispitivanja, postupcima i uvjetima ispitivanja, rezultatima ispitivanja i mjernoj i ispitnoj opremi koja je korištena prilikom ispitivanja.

Članak 8.

Za ocjenu ispunjavanja zdravstvenih zahtjeva u radnom okolišu koriste se propisane (dopuštene) vrijednosti izloženosti štetnostima u radnom okolišu utvrđene propisima zaštite na radu, odnosno utvrđene odgovarajućim hrvatskim normama.

Članak 9.

(1) O obavljenom ispitivanju radnog okoliša sastavlja se zapisnik koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. naziv i sjedište te OIB poslodavca korisnika prostorija i prostora kod kojeg se obavljaju ispitivanja u radnom okolišu

2. naziv i sjedište te OIB ovlaštene osobe koja obavlja ispitivanja u radnom okolišu

3. broj zapisnika i datum sastavljanja

4. broj i datum izdavanja rješenja o ovlaštenju za obavljanje ispitivanja radnog okoliša

5. nazive propisa kojima je utvrđena obveza ispitivanja radnog okoliša

6. nazive propisa i/ili normi prema čijim zahtjevima je dana ocjena dopuštenih vrijednosti za pojedine štetnosti u radnom okolišu

7. podatke o štetnostima koje nastaju u radnim prostorijama odnosno prostorima zavisno od procesa rada

8. vrste obavljenih ispitivanja u radnom okolišu

9. opis prostorija i prostora s opisom namjene pojedinih prostorija i prostora, opisom procesa koji se u njima odvijaju i opisom radne opreme koja se u njima nalazi

10. skicu prostorija, prostora i neposrednog okoliša s obveznom oznakom mjernih mjesta na kojima su obavljena mjerenja za svaku pojedinu štetnost odnosno oznakom mjesta na kojima su uzeti uzorci bioloških štetnosti

11. ime i prezime, OIB te stručnu spremu za sve osobe koje sudjeluju u postupku ispitivanja, a za stručnjake zaštite na radu i podatke o položenom stručnom ispitu

12. datum početka i završetka ispitivanja

13. podatke o tehničkoj dokumentaciji koja je korištena

14. podatke o vanjskim uvjetima koji mogu utjecati na rezultate ispitivanja

15. metode, postupke i norme te detaljne podatke o mjernoj i ispitnoj opremi (tip, model, tv. broj) korištenoj prilikom ispitivanja (mjerenja)

16. uvjete procesa rada pod kojima je obavljeno ispitivanje

17. usporedne podatke prikazane tabelarno o izmjerenim i dopuštenim vrijednostima štetnosti u radnom okolišu s naznakom o ispunjenju propisanih zahtjeva za svaku mjerenu štetnost ili uzorak štetnosti

18. zaključnu ocjenu iskazanu pregledno po pojedinim radnim prostorijama, prostorima i neposrednom okolišu da rezultati ispitivanja zadovoljavaju propisane zahtjeve, ili opis nedostataka zbog kojih rezultati ne zadovoljavaju propisane zahtjeve s prijedlozima mjera za smanjenje utjecaja pojedinih štetnosti u radnom okolišu na zdravlje radnika i

19. naznaku propisanog roka za sljedeće ispitivanje.

(2) Ako ovlaštena osoba iznimno povjeri ispitivanje pojedinog čimbenika radnog okoliša drugoj ovlaštenoj osobi koja ima u svom sastavu znanstveno-istraživački laboratorij, obvezni su uz vlastiti zapisnik priložiti i izvorni zapisnik (izvještaj) druge ovlaštene osobe koja je obavila to ispitivanje.

(3) Ako je pri ispitivanju sudjelovalo više osoba, svaka se od njih vlastoručno potpisuje iza podataka o ispitnoj radnji koju je obavila.

(4) Zapisnik vlastoručno potpisuju sve osobe koje su obavile ispitivanje.

(5) Zaključnu ocjenu zapisnika vlastoručno potpisuje osoba zaposlena kod ovlaštene osobe koja ispunjava propisane uvjete za dobivanje ovlaštenja za ispitivanje pojedinih štetnosti u radnom okolišu, prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.

DIO PETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovlaštene osobe koje su dobile ovlaštenje za ispitivanje radnog okoliša, dužne su uskladiti svoje postupanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti članak 15. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, broj 114/02, 131/02 i 126/03) te obrazac uvjerenja o ispitivanju Obrazac – RO.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/07

Urbroj: 524-03-02-01/2-16-33

Zagreb, 10. veljače 2016.

Ministrica
dr. sc. Nada Šikić, v. r.

PRILOG

POPIS MJERNE I ISPITNE OPREME

a) ZA MJERENJE BUKE:

– zvukomjer prema zahtjevima norme HRN EN 61672

– zvučni kalibrator prema zahtjevima norme HRN EN 60942

– frekvencijski analizator prema zahtjevima norme HRN EN 61260

b) ZA MJERENJE VIBRACIJA:

– mjerač vibracija koji omogućuje mjerenje i ocjenu vibracija koje djeluju na ruke odnosno na cijelo tijelo

c) ZA MJERENJE OSVIJETLJENOSTI:

– mjerač osvjetljenosti (lx) s korekcijom boje (V(I)) i kosinusnom korekcijom

d) ZA ISPITIVANJE I ODREĐIVANJE KONCENTRACIJA OPASNIH KEMIKALIJA:

Vrste štetnosti:

1. prašina

2. prašina u obliku vlakana

3. anorganski plinovi i pare

4. organski plinovi i pare

5. tvari koje zahtijevaju posebne analitičke tehnike.

Skupni zahtjevi u pogledu mjerne opreme za svih pet točaka štetnosti su:

– crpke za uzimanje uzoraka

– osobni dozimetri

– odgovarajuće glave za pričvršćivanje na crpke za uzimanje različitih uzoraka

– sprave za umjeravanje crpki

– umjereni kronometar ili drugi mjerač vremena

– mjerač temperature, higrometar, barometar, anemometar

– sustav za obradu i pohranu podataka.

Zahtjevi za mjernu opremu po pojedinim točkama su:

1. za prašinu:

– stacionarni sustav za uzimanje uzoraka za finu i ukupnu prašinu s odgovarajućim glavama za uzimanje

– kalibrirana analitička vaga

– oprema za kondicioniranje filtara

– mjerna sprava za procjenjivanje koncentracije respirabilne prašine

– oprema za konimetrijsku analizu prašine

2. za prašinu u obliku vlakana:

– odgovarajuće glave, deklarirane za uzimanje uzoraka prašine u obliku vlakana

– fazno kontrastni optički mikroskop

3. za anorganske plinove i pare:

– oprema za uzorkovanje u tekuće i krute apsorpcijske medije

– spektrofotometar UV/VIS/IR

– sustav za kontinuirano praćenje koncentracije tvari u zraku s direktnim očitavanjem

– metoda za potenciometrijsko određivanje koncentracija tvari

4. za organske plinove i pare:

– oprema za uzorkovanje u tekuće i krute apsorpcijske medije

– kapilarni plinski kromatograf s FID detektorom

– spektrofotometar UV/VIS/IR

– postupak ili sustav za identifikaciju tvari

– sustav za kontinuirani prijam koncentracija tvari u zraku s direktnim očitavanjem

5. za tvari koje zahtijevaju posebne analitičke tehnike:

– visokotlačni tekućinski kromatograf (HPLC), instrument za određivanje ukupnog organskog ugljika, kapilarni plinski kromatograf s različitim detektorima

e) ZA MJERENJE MIKROKLIME:

– mjerni instrument za mjerenja temperature zraka, relativne vlažnosti i brzine strujanja zraka

– mjerni instrument za mjerenje toplinskog zračenja


 

Pravilnike možete potražiti na slijedećim linkovima:

PRAVILNIK O PREGLEDU I ISPITIVANJU RADNE OPREME – LINK

PRAVILNIK O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA – LINK