Izašao je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti. Kako je u pravilniku spomenuta i promjena tiskanice za prijavu ozljede na radu (nova verzija nije u trenutku pisanja ovog članka objavljena od strane HZZO-a), ista će biti pravovremeno izmjenjena i u aplikaciji WebZNR. Promjena OR obrasca stupa na snagu s 1. veljače 2019. Koliko je nama vidljivo, razlog ovim promjenama je što su prethodne izmjene Zakona o ZNR izbacile stari pravilink iz ’84. godine, a u njemu je bio propisan šifarnik uzroka ozlijede. Isti je sada potrebno ponovno definirati pa je on malo promijenjen. Osim lingvističkih promjena šifarnika, uvedene su dvije nove šifre:

  • 861 nedostatak pisanih uputa na mjestima rada o radnom okolišu, sredstvima rada, opasnim kemikalijama, biološkim štetnostima, opasnostima na radu, izvorima fizikalnih štetnosti, i drugim rizicima na radu i u vezi s radom, u skladu s procjenom rizika
  • 892 uzrok izvan poslova i aktivnosti povezanih s radnim procesom (postupanje radnika koje nije povezano s procesom rada i radno-pravnim aktivnostima vezanim uz poslove na kojima je radnik zaposlen)

Download (XLSX, 20KB)

Vezano za prethodne promijene po pitanju načina ispunjavanja OR obrasca donosimo očitovanje HZZO-a koje je tražio HUP u ime svojih članova:

„Zasada se ne mijenja obrazac Prijave o ozljedi na radu, unatoč tome što je sukladno novim odredbama Zakona o zaštiti na radu izostao pojam teške ozljede. Prilikom popunjavanja tiskanice, vezano uz pojam teške ozljede, potrebno se rukovoditi uputama objavljenim na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u dijelu koji se odnosi na Zaštitu zdravlja na radu, pod naslovom Ozljeda na radu, Upute za popunjavanje – polje 27, dostupno putem poveznice:  https://www.hzzo.hr/wp- content/uploads/2018/12/Uputa- za-popunjavanje-Prijava-o- ozljedi-na-radu-01.01.2019.pdf

Razmatramo mogućnost izmjene tiskanice, međutim, zasada, za potrebe sustava obveznog zdravstvenog osiguranja, zadržali smo ovaj pojam.“

 

Prenosimo vam cijelokupan Pravilnik:

 

Na osnovi članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 33. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, broj 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17., 66/17., 109/17. i 132/17.), u članku 41. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U tiskanici »Prijava o ozljedi na radu« obavezno se naznačuje uzrok ozljede, sukladno popisu oznaka uzroka ozljeda sadržanih u Prilogu 1, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

U novom stavku 4. brojka: »2« zamjenjuje se brojkom: »3«.

Članak 2.

U članku 44. stavku 2. briše se zarez, a riječi »Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo te Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima »te Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo«.

Članak 3.

U članku 49. stavku 1. i 2. riječi »Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima »Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo«.

Članak 4.

U članku 55. stavku 2. riječi »Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima »Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo«.

Članak 5.

U članku 60. riječi: »2019. godine« zamjenjuju se riječima: »2020. godine«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članka 1. koji stupa na snagu 1. veljače 2019.

Klasa: 025-04/18-01/234

Urbroj: 338-01-01-18-01

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., spec., v. r.

PRILOG 1

Kao podatak predviđen u točki 38. tiskanice »Prijava o ozljedi na radu« upisuje se odgovarajuća oznaka uzroka ozljede, i to:

Neprimijenjena osnovna pravila zaštite na radu:

811 –     neispravnost sredstava rada;

812 –     neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i površina s kojih se obavlja rad;

813 –     pomanjkanje ili neispravnost zaštitnih ograda i drugih naprava za zaštitu radnika od pada s visine ili u dubinu;

814 –     pomanjkanje ili neispravnost zaštitne naprave na radnoj opremi;

815 –     pomanjkanje ili neispravnost zaštite od slučajnog dodira dijelova pod naponom električne struje;

816 –     pomanjkanje ili neispravnost zaštite od opasnog dodirnog napona električne struje;

817 –     pomanjkanje ili neispravnost zaštite od atmosferskog pražnjenja;

818 –     pomanjkanje ili neispravnost zaštite od statičkog elektriciteta;

819 –     pomanjkanje ili neispravnost toplinske izolacije;

820 –     neispravnost energetskih instalacija i uređaja za provođenje plinova, para, tekućina, komprimiranog zraka i dr.;

821 –     neispravnost cjevovoda za provođenje opasnih kemikalija;

822 –     pomanjkanje zaštite od požara i eksplozije;

823 –     pomanjkanje zaštite od visoke ili niske temperature;

824 –     pomanjkanje zaštite od toplinskog zračenja;

825 –     pomanjkanje ili neispravnost zaštite od energije zračenja;

826 –     pomanjkanje zaštite od buke i vibracija;

827 –     pomanjkanje ili neispravnost zaštite od utjecaja kemijskih štetnosti iz radnog okoliša (otrovnih i nadražujućih plinova i para, otrovnih i štetnih dimova, prašine, magle i opasnih kemikalija);

828 –     pomanjkanje ili neispravnost zaštite od utjecaja bioloških štetnosti iz radnog okoliša (bakterija, virusa, gljivica i parazita);

829 –     pomanjkanje ili neispravnost sigurnosnih instrumenata, aparata i uređaja na sredstvima rada kao što su sigurnosni ventili, signalni, zvučni i optički uređaji, automatski elektronski i kompjutorski uređaji za kontrolu i vođenje procesa i sl.;

830 –     pomanjkanje odgovarajuće osvijetljenosti mjesta rada;

831 –     pomanjkanje ili neispravnost ventilacije prostorija;

832 –     pomanjkanje ili neispravnost naprava za odstranjivanje štetnih plinova, para i prašine;

833 –     poremećaji u tehnološkom procesu rada;

850 –     ostala neprimijenjena osnovna pravila zaštite na radu koja nisu navedena pod oznakama 811 do 833.

Neprimijenjena posebna pravila zaštite na radu:

851 –     pomanjkanje posebnog uvjeta radnika u pogledu dobi života;

852 –     pomanjkanje posebnog uvjeta radnika u pogledu stručne sposobnosti;

853 –     pomanjkanje posebnog uvjeta radnika u pogledu zdravstvenog, tjelesnog ili psihičkog stanja;

854 –     pomanjkanje posebnog uvjeta radnika u pogledu psihofiziološke i psihičke sposobnosti;

855 –     izvođenje radne operacije na način protivan pravilima zaštite na radu;

856 –     izvođenje radne operacije bez upotrebe odgovarajuće osobne zaštitne opreme ili korištenje neispravne osobne zaštitne opreme;

857 –     zamor radnika zbog teškog ili prekovremenog rada, nedovoljnog odmora i sl.;

858 –     rad radnika bez razrađene tehnologije rada i odgovarajućih uputa na mjestima na kojima postoji ozbiljna i specifična opasnost;

859 –     loša organizacija rada;

860 –     akutne i kronične bolesti (posljedica poremećaja funkcije organa, uzimanje alkohola, fizički nedostaci, grčevi, vrtoglavice i dr.);

861 –     nedostatak pisanih uputa na mjestima rada o radnom okolišu, sredstvima rada, opasnim kemikalijama, biološkim štetnostima, opasnostima na radu, izvorima fizikalnih štetnosti, i drugim rizicima na radu i u vezi s radom, u skladu s procjenom rizika;

870 –     ostala neprimijenjena posebna pravila zaštite na radu koja nisu navedena pod oznakama 851 do 860;

880 –     protupravno djelovanje treće osobe;

891 –     nepredvidivi uzrok (prirodni događaj ili ljudska radnja) koji se nije mogao spriječiti, izbjeći ni otkloniti (primjerice potres, poplava, udar groma, nemiri i ratno stanje);

892 –     uzrok izvan poslova i aktivnosti povezanih s radnim procesom (postupanje radnika koje nije povezano s procesom rada i radno-pravnim aktivnostima vezanim uz poslove na kojima je radnik zaposlen).

 

 

Download (PDF, 161KB)

 

Izvor: nn.hr