Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje donijelo je na sjednici, održanoj 2.lipnja 2017 godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada. Što novo donosi ovaj Pravilnik pročitajte u nastavku teksta:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1214

Na temelju članka 126. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine broj« 80/13. i 137/13.) te članka 26. točke 7.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 7. sjednici održanoj 2. lipnja 2017. donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU IZBORA DOKTORA SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada (»Narodne novine« broj 12/14 i 149/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik), u cijelom članku 2. riječi »godina dana« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima »dvije godine« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i u slučajevima kada poslodavac ima prijavljeno gradilište sukladno propisima o građenju, odnosno radilište sukladno propisima o zaštiti na radu, kada može odabrati nadležnog doktora specijalistu medicine rada prema mjestu prijavljenog gradilišta odnosno prema mjestu radilišta.«.

Članak 3.

U članku 4. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Nadležni regionalni ured odnosno područna služba Zavoda obvezna je na zahtjev podnositelja koji neposredno predaje tiskanicu iz stavka 1. potvrditi primitak prijave stavljanjem otiska prijemnog štambilja na kopiju tiskanice ili poseban papir, kojim se potvrđuje datum zaprimanja tiskanice u Zavodu.

(3) Datum izbora/promjene doktora specijaliste medicine rada je datum ovjere tiskanice iz stavka 1. od strane nadležnog regionalnog ureda odnosno područne službe Zavoda.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Tiskanica iz dosadašnjeg stavka 5., koji je postao stavak 7., zamjenjuje se tiskanicom koja je tiskana uz ovaj Pravilnik.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/133

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 2. lipnja 2017.

 

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., v. r.

 

Na tu temu HZZO je uputio dopis na ovu temu koju donosio u nastavku:

Download (PDF, 227KB)

U Narodnim Novinama odjavljen je i izgled nove tiskanice:

Nova tiskanica izbora doktora specijaliste medicine rada

Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada

2017-09-12T14:39:20+02:00 23.08.2017|
Da biste isključili Google Analytics kliknite ovdje