Vlada Republike Hrvatske donijela je novu uredbu o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zraku iz nepokretnih izvora. Ovom se Uredbom propisuju granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, praćenje i vrednovanje emisija, upis podataka o nepokretnim izvorima u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve u registar REGVOC, način smanjivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, način i rok dostave izvješća o emisijama Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, način obavješćivanja javnosti, način dostave podataka nadležnim tijelima Europske unije te razina dopuštenog prekoračenja graničnih vrijednosti za postojeće izvore, za određeno razdoblje

 

Download (PDF, 690KB)

 

Izvor: NN

2017-09-07T09:50:33+02:00 7.09.2017|
Da biste isključili Google Analytics kliknite ovdje