Čitajući važeće pravilnike u RH čini se kako je i zakonodavac svjesno ili ne preporučio korištenje cloud rješenja. Naime ako pročitate Članak broj 41 Pravilnika o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu lako je zaključiti kako kao osoba zadužena za evidenciju zaštite na radu imate dvije mogućnosti. Možete koristiti cloud rješenje koje će vam omogućiti pristup evidenciji od bilo kuda ili ćete morati cijelu dokumentaciju vezanu uz određenu poslovnicu ili gradilište preseliti na samo gradilište i tamo ga imati na raspolaganju.

To bi pak značili i da sve desktop aplikacije ne udovoljavaju potrebama vođenja evidencije ZNR-a nego morate isprintati svu evidenciju i odnijeti ju na lokaciju jer u protivnom evidencija i procjena neće biti dostupne.

Članak 41 spomenutog pravilnika glasi ovako:

Tehnička dokumentacija čuva se tamo gdje se nalazi objekt na koji se ona odnosi, sve dok se taj objekt koristi.

Uputstva se čuvaju na mjestu gdje se oruđe za rad koristi, sve dok se ono koristi.

Plan uređaja privremenog radilišta čuva se na radilištu, sve dok se ono koristi.

Isprave o obavljenim ispitivanjima oruđa za rad s povećanim opasnostima i radne okoline čuvaju se na mjestu gdje se vodi evidencija rokova ispitivanja oruđa za rad i radne okoline, a njihovi duplikati na mjestu gdje se koriste sredstva za rad, na koje se isprave odnose, sve dok se nakon ponovnog pregleda odnosno ispitivanja ne izdaju nove isprave.

Još jedan primjer gdje je zakonodavac traži aplikacije koje mogu biti dostupne sa bilo kojeg radnog mjesta ili lokacije je procjena rizika. Naime, Pravilnik o izradi procjene rizika naglašava:

Članak 10.

(1) Poslodavac je obvezan čuvati procjene rizika za poslove koje obavljaju radnici u pisanom ili elektroničkom obliku.

Dakle zakonodavac očekuje da svaki zaposlenik ima uvijek pristup aktualnoj verziji procjene rizika što je tehnički moguće izvesti ili na način da imate aplikaciju kao što je WebZNR ili da printate procjenu rizika (u aktualnoj verziji) i učinite ju dostupnom na svakom radnom mjestu u tvrtki.

Iz ovih paragrafa jasno je vidljivo da zakonodavac očekuje od vas da vašu evidenciju te procjenu rizika imate uvijek na lokaciji, a to vam aplikacija WebZNR osigurava sama po sebi. Na vama je da si osigurate pristup na internet i svi podaci iz vaše evidencije i procjene rizika će uvijek biti s vama i vašim zaposlenicima na bilo kojoj lokaciji.